Pedagogisch project

Als katholiek college willen we jongeren helpen opgroeien tot gelukkige persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven.

We blijven hierbij trouw aan de Montfortaanse spiritualiteit die gekenmerkt wordt door eenvoud in menselijke contacten, grote betrokkenheid bij de opvoedingstaak en een bijzondere aandacht voor de persoonlijke noden van elke leerling. Onze gemoedelijkheid en bereikbaarheid voor ouders en leerlingen bepalen in belangrijke mate de werksfeer.

Wij vormen jonge mensen die gestalte geven aan hun christen zijn en die in dialoog kunnen treden en respectvol kunnen samenwerken met personen en groepen met een andere levensvisie.

Voor ons, als college met voornamelijk richtingen binnen de doorstroomfinaliteit, is de voorbereiding op het hoger onderwijs zeer belangrijk: een brede algemene vorming met oog voor vakinhoud en vaardigheden, een degelijke studiemethode, een sterke studiehouding en een groeiende zelfstandigheid.

Het Sint-Gabriëlcollege is echter méér dan een school! We bieden onze leerlingen extra mogelijkheden voor de ontplooiing van hun belangstelling en hun talenten. Zo kunnen leerlingen zich engageren voor de vriendengroepen MIER, WESP, REBUZ en de MUZ en voor Sport op School.

We leggen immers de nadruk op samen leven, samen leren en samen leren kiezen. Lukt dit niet op klasniveau, dan word je individueel opgevangen. Dit vangnet garandeert je een veilige thuis op ons warm college!