Schoolgeschiedenis

Een vaste waarde in Boechout sinds 1903…

Het “Sint-Gabriëlcollege” verwijst eigenlijk naar “de Broeders van Sint-Gabriël. “De Broeders van Sint-Gabriël” verwijst dan weer naar hun stichter, Louis-Marie Grignion de Monfort.

Het Sint-Gabriëlcollege werd in 1903 gesticht door Franse Broeders van Sint-Gabriël. Deze religieuze broedercongregatie vluchtte uit Frankrijk weg naar alle windstreken om te ontsnappen aan een wetgeving die het leven en werk van geestelijken, waaronder dus ook kloosterlingen, bemoeilijkte. Zo sloot de Franse overheid vele scholen waarin broeders les gaven. Drie broeders – pioniers voor ons – vestigden zich in Boechout, onder leiding van broeder Jean-Climaque.

De Broeders van Sint-Gabriël worden door hun stichter Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) geïnspireerd. Die groeide op in de uitgestrekte bossen en heide van het Bretoense platteland. Hij zag de ellende waarin de Franse bevolking terecht was gekomen door het corrupte bestuur van Lodewijk XIV, de Zonnekoning. Zijn politiek bracht het volk tot op de rand van de afgrond. Zo stierven in een aantal opeenvolgende strenge winters velen een afschuwelijke hongerdood. De jonge Monfort revolteerde tegen de rampzalige toestand en nam het op voor de verpauperde bevolking.

Hij studeerde in Rennes en werd priester in 1700. Montfort trok het land rond en sprak de mensen moed in met de Blijde Boodschap van Christus. In zijn preken en geschriften neemt Maria, de Moeder van Jezus, een belangrijke plaats in. Hij was een begenadigde spreker die veel gehoor kreeg bij de bevolking. Die zag in hem een redder in nood: hij voegde immers de daad bij het woord. De predikant nam de zorg op zich voor armoezaaiers, zieken en verschoppelingen die in diepe materiële en geestelijke ellende leefden.

Zijn toenemende populariteit was een doorn in het oog van de Franse kerkelijke gezagsdragers die sterk onder invloed stonden van Lodewijk XIV. Menigmaal werd hem het zwijgen opgelegd en werd  hij – als straf – naar andere parochies verplaatst. Ondanks de tegenwerking van zijn oversten zette Montfort door en ging hij in de benedenstad van Parijs leven “als arme tussen de armen”. Hij richtte schooltjes op en stelde leerkrachten aan. Montfort ontmoette Marie-Louise Trichet die hem zou bijstaan om onderwijs te verstrekken. Later zou zij de vrouwelijke volgelingen van Montfort, de “Dochters der Wijsheid”, stichten. 

Montfort stierf op 28 april 1716, trouw aan zijn roeping. Hij was slechts 43 jaar oud. De volgende dag al werd hij begraven in Saint-Laurent-sur-Sèvre. Die plaats in de Vendée zou uitgroeien tot een waar bedevaartsoord. Zijn volgelingen zetten zijn werk verder. 

In 1821 werd Gabriël Deshayes overste van de Montfortanen. Hij legde zich toe op onderwijs en stichtte er een school. Die school is de bakermat voor alle Sint-Gabriëlscholen waar ook ter wereld. Vandaag zijn de Broeders samen met duizenden leken werkzaam in Europa, Amerika, Afrika en Azië. De Broeders van Sint-Gabriël vormen met de Paters Montfortanen en de Dochters der Wijsheid de “Montfortaanse familie”.

Beste leerling,

Begin vorige eeuw hebben deze Broeders onze school opgericht. Zij hebben, trouw aan hun zending een katholieke school gesticht met de evangelische boodschap van liefde tot God en de naaste. Hun missie wordt gekenmerkt door een warme, hartelijke nabijheid, engagement en betrokkenheid, en hun zorg voor de hulpbehoevenden in de maatschappij – op welk vlak die nood aan hulp zich ook manifesteert. Bij ons vertaalt zich dat bv. in onze zorg en aandacht voor de 3de en de 4de wereld. Hun Montfortaanse geest is ook de onze geworden. De leerkrachten, directie en schoolbestuur hechten veel belang aan hun erfenis en stappen in de voetsporen van de Broeders van Sint-Gabriël.

Een wijze zuster stelde ooit dat het belangrijk is om zich in te schrijven in een groter verhaal. Wij nodigen onze leerlingen uit om gaandeweg kennis te maken met dat grotere verhaal. De christelijke “geest van Sint-Gabriël” vormt de basis voor ons verhaal.

Ga jij ook mee op stap met ons?