Onze visie op zorg

In het Sint-Gabriëlcollege proberen we een veilig klimaat te creëren waarin iedereen zich kan ontplooien en thuis voelen, zoals we het hebben verwoord in ons opvoedingsproject. De school organiseert talrijke (buiten)schoolse activiteiten om het gevoel van verbondenheid te bevorderen.

We onderscheiden drie fasen in onze zorg.

Fase 0: basiszorg 

Dit is de zorg die voor iedereen geldt. Wij bieden een brede waaier van basiszorg aan en zijn steeds alert voor het welbevinden van onze leerlingen. De titularis speelt hierin een cruciale rol.

Enkele voorbeelden van deze brede basiszorg zijn de onthaaldag voor het eerste jaar, het klasuur in het eerste jaar, middagsport, WeSP-weekends, de dag van de klassenleraar aan het begin van het jaar om elkaar beter te leren kennen, gezondheidsdagen in de tweede en de derde graad over allerlei onderwerpen, de cultuurreis in het zesde jaar, de antipestweek, het pestpreventieprogramma gegeven door de prefect in het eerste jaar… 

Fase 1: verhoogde zorg

Verhoogde zorg is er op maat van de leerling en voor die leerlingen waarvoor de brede basiszorg niet volstaat. Dit is vraaggestuurd, wat wil zeggen dat de leerling kan aangeven waar en hoe hij/zij hulp kan gebruiken. Dit zit dus niet meer op het klasniveau, maar is individueel. 

Op school verzorgen de klastitularis, de vakleerkracht en het zorgteam (graad- en jaarcoördinator en zorgcoaches) deze verhoogde zorg. 

Leerlingen kunnen zo in een zorgklas zitten bij examens, kunnen ze een mentor krijgen, een aangepast ASS-vriendelijk examen, een SEB-zorgcoach, een laptop met Kurzweil die het lezen bevordert etc. 

Er zijn ook specifieke trainingen voor leerlingen met een specifieke problematiek: faalangsttraining, studiebegeleidingstrajecten, leren leren en leren plannen, tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), OKAN-aanpassingen, bijles door leerkrachten met daarvoor een BPT-uur (bijzondere pedagogische taak), een tijdelijke aangepast curriculum in het geval van een medische problematiek en een uitgebreid pakket zorgmaatregelen. Die maatregelen kunnen compenserend zijn (bv. aangepaste literatuur voor ASS-leerlingen), dispenserend (bv. bij dyslexie kunnen spellingsfouten in sommige gevallen niet worden aangerekend) en remediërend (bv. de leerkracht die tijdens de examenperiode de vragen overloopt met de leerling). 

Fase 2: uitgebreide zorg

Voor leerlingen voor wie de verhoogde zorg (tijdelijk) niet volstaat en/of waarvoor de begeleiding in de schoolse situatie dreigt vast te lopen – dat kan zowel cognitief als sociaal-emotioneel zijn – is er de mogelijkheid tot uitgebreide zorg. Deze zorg wordt wel opgevolgd door de school, maar is schoolextern door het CLB. De school echter behoudt steeds de regie van de zorgmaatregelen. 

Enkele voorbeelden: CLB, ONA+(Ondersteuningsnetwerk Antwerpen) – dokter – psycholoog – psychiater – logopedist – Bednet –TOAH– ziekenhuisschool (aangestuurd door onze leerkrachten). 

Voor vragen omtrent de zorgmaatregelen kan je steeds de school contacteren of rechtstreeks de graad- of jaarcoördinatoren een bericht sturen.