Privacybeleid

GDPR/AVG info

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij je graag informeren over de verwerkingen die wij met je persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om die te beschermen. Alle informatie over de manier waarop (persoonlijke) informatie verwerkt wordt op ons college, kan je in onderstaand document vinden.

De school doet haar uiterste best om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Voor vragen of meldingen in verband met informatieveiligheid kan u contact opnemen via het mailadres .

Protocol cameratoezicht

In dit protocol zijn de afspraken vastgelegd over het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal. Met het plaatsen van camera’s willen wij de eigendommen van de school, de leerlingen en de medewerkers beschermen, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je kan het protocol onderaan deze pagina terugvinden.

Schooljaar 2023-2024

Vanaf 1 september 2023 geldt onderstaande document als onze nieuwe privacyverklaring. De korte versie lees je hier, de uitgebreide kan je lezen als je de link onderaan volgt.

Privacyverklaring voor leerlingen en hun ouders 

Als schoolbestuur zijn we verplicht om op een transparante wijze te communiceren over de gegevens die wij opslaan en gebruiken van leerlingen en eventueel hun ouders. Wij willen graag toelichting geven bij deze verwerking van persoonsgegevens.  

 1. Wie zijn we? 

Het schoolbestuur Sint-Gabriëlcollege VZW, Lange Kroonstraat 72, 2530 Boechout is verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens binnen het Sint-Gabriëlcollege. 

 1. Waarom verwerken we persoonsgegevens? 

Als wij jouw gegevens verwerken, dan doen we dit omdat het noodzakelijk is om onze taken en verplichtingen als school te kunnen nakomen. 

2.1 Voor onderwijsorganisatie en leerlingenadministratie  

Als je ingeschreven bent in onze school willen we natuurlijk weten wie je bent, in welke klas of richting je zit, hoe we jou (en je ouders) kunnen contacteren. We houden ook toets- en huiswerkresultaten bij zodat we op het einde van het schooljaar beslissen of we jou een getuigschrift, attest of diploma kunnen uitreiken. Andere voorbeelden van gegevens die we verwerken zijn de momenten waarop je aan-, of afwezig bent op school, de reden waarom je afwezig bent, of je al dan niet in de middagopvang blijft en welke kosten daaraan verbonden zijn. De school kan je bijvoorbeeld ook een schooleigen mailadres geven waarmee je kan communiceren met de leerkrachten en leerlingen.  
Kortom gezegd: het zijn de persoonsgegevens die we verwerken zodanig dat we onderwijs kunnen organiseren en dat we jou leermiddelen ter beschikking kunnen stellen.  

Als school gebruiken wij deze gegevens om een aantal wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen die terug te vinden zijn in het decreet basisonderwijs of de codex secundair onderwijs maar ook om bijvoorbeeld fiscale attesten rond kinderopvang uit te reiken. Wij hebben de mogelijkheid om je gegevens te verzamelen en te verwerken omdat je ouders en jij een overeenkomst getekend hebben met de school, waardoor jullie akkoord gegaan zijn met het schoolreglement en ons pedagogisch project. 

2.2 Voor leerlingenbegeleiding 

Als school bieden we kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan.  We willen je ondersteunen en begeleiden in je studiekeuze, onderwijsloopbaan, je psychische en sociale welzijn op school. Dit is een van de opdrachten die wettelijk opgelegd worden aan scholen. 

Soms worden bepaalde gegevens genoteerd in het zogenaamde leerlingendossier of het leerlingenvolgsysteem (LVS). Het gaat daarbij om gegevens die noodzakelijk zijn om je goed te kunnen begeleiden en die van invloed kunnen zijn op allerlei vlakken.  Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn hoe we jou kunnen helpen met lezen, schrijven of rekenen als jij daar problemen mee hebt. Maar het kan ook gaan over je houding in de klas, een ruzie die je maakte met andere leerlingen of omdat je gepest wordt op school of omdat je thuis een moeilijke periode doormaakt.  
Alleen op verzoek van de ouders (of meerderjarige leerling) verwerken wij ook medische gegevens van de leerling. Het gaat dan om gezondheidsgegevens die nodig zijn om vast te stellen welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft of om in noodgevallen goed te kunnen handelen.  

2.3 Andere 

Bij de inschrijving op onze school vragen we of je toestemming wil geven voor o.a. het gebruik van beeldmateriaal.  Wanneer we persoonsgegevens verwerken om andere redenen dan hierboven beschreven, zullen we conform deze toestemmingen handelen.  In sommige uitzonderlijke gevallen kan er nog een aparte toestemming gevraagd worden voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. In dit geval wordt duidelijk omschreven welk uitzonderlijk doeleinde er beoogd wordt.  

 1. Hoe verkrijgen we persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens worden verkregen bij je aanmelding op school en later bij je definitieve inschrijving op onze school. Een ander deel van de gegevens wordt verzameld tijdens de periode dat je ingeschreven bent op school. Sommige gegevens kunnen we vanuit je oude school verkrijgen, van het CLB of vanuit het leersteuncentrum waarmee de school samenwerkt. Andere gegevens (zoals de resultaten van de Vlaamse Toetsen), krijgen we dan weer terug vanuit het Agentschap voor onderwijsdiensten. 

 1. Delen we persoonsgegevens? 

Ja, onderwijs maken we niet alleen. Bepaalde persoonsgegevens die jij aan de school bezorgt, worden doorgegeven aan een aantal andere partners met wie we samenwerken. Zo werkt de school samen met CLB (Vrij CLB AMI 2 Mortsel, Lier en Kontich ) die de school extra gaat ondersteunen met de leerlingbegeleiding. Heb je een GC-, IAC-, of OV4-verslag, dan werken we samen met het leersteuncentrum (Leersteuncentrum Antwerpen plus) om jou en het lerarenteam extra te ondersteunen.  

Verder worden je identificatiegegevens, de aanwezigheden en je behaalde diploma, attest of getuigschrift ook doorgegeven aan het Agentschap voor onderwijsdiensten (AGODi). Zij controleren onder andere of je aan de leerplichtwet voldoet en of je voldoende op school aanwezig bent.   

Als je onze school verlaat, kunnen we bepaalde gegevens doorgeven aan je nieuwe school. Wil je dit niet, dan kunnen je ouders zich hiertegen verzetten. 

Fiscale gegevens (voor het opmaken van fiche voor kinderopvang) worden aan de FOD-financiën doorgegeven.  

Je persoonsgegevens worden binnen Sint-Gabriëlcollege VZW enkel gedeeld met de medewerkers die deze informatie effectief nodig hebben in de uitoefening van hun taken. Zij handelen steeds onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid.  

Wij kunnen commerciële derde leveranciers verzoeken om de school te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan toepassingen om leerlingen in de les te ondersteunen, een leerlingenadministratie-, of een leerlingenvolgsysteem. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Sint-Gabriëlcollege VZW. Met deze leveranciers sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.  

Wij proberen gebruik te maken van Europese leveranciers, maar als we beroep moeten doen op niet-Europese derden trachten we ervoor te zorgen dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en proberen we te bijkomende waarborgen te nemen. 

 1. Hoelang bewaren we persoonsgegevens? 

Wij bewaren de gegevens maximaal 2 jaar nadat je de school verlaten hebt. Maar voor sommige gegevens is er echter een (langere) wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Hoe lang we deze gegevens moeten bewaren hangt af van het soort gegeven en kan je nalezen in het document Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten (Voor secundair onderwijs kan je dan linken naar https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document/13366, voor basisonderwijs kan je linken naar https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document/13572).   

 1. Welke rechten heb jij? 

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:  

 • Recht op inzage: je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te kijken. Indien je daarom verzoekt, zullen wij je een kopie bezorgen; 
 • Recht om je persoonsgegevens te verbeteren: je kan altijd foutieve, onvolledige of verouderde persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen; 
 • Recht om je toestemming in te trekken: je kan op elk ogenblik beslissen om je toestemming in te trekken; 
 • Recht op bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen; 
 • Recht op verwijdering van je gegevens mocht blijken dat we ze onrechtmatig verwerken; 
 • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 
 1. Contacteren? 

Wil jij je rechten uitoefenen kan je binnen de school het aanspreekpunt informatieveiligheid contacteren. Je kan dat doen op volgend mailadres: .  

Daarnaast doen we beroep op de Data Protection Officer (DPO) Katholiek onderwijs Vlaanderen (). Vermeld wel steeds het instellingsnummer van de school (123761, 123778, 125203, 145904, 009852) als je contact opneemt met de DPO. 

De volledige versie van de privacyverklaring kan je hier lezen.