Schoolreglement

Hoewel wij volgens de traditie van ons college absolute voorrang geven aan een sfeer van wederzijds vertrouwen, waarin door middel van persoonlijke contacten de problemen kunnen besproken en opgelost worden, is het noodzakelijk dat het college aan de ouders en de leerlingen meedeelt wat er wordt aangeboden en welke de verwachtingen zijn

Een efficiënte organisatie en goede afspraken werken immers een vlotte samenwerking in de hand. Daartoe wil dit reglement bijdragen.

Het is niet de bedoeling om de gang van zaken in het college tot in alle details te reglementeren. Wel willen we U, ouders en leerlingen, informeren over de doelstellingen van ons college, over de organisatie en over de verwachtingen ten opzichte van de leerlingen.

Bij het nastreven van zijn doelstellingen en bij de naleving van de leefregels verwacht het college hulp van de ouders, die de eerste verantwoordelijkheid blijven dragen voor de opvoeding en die hun kinderen ook het best kennen.

Tenslotte verbindt het college er zich toe de rechten van de leerlingen te eerbiedigen en hun belangen te behartigen door degelijk onderwijs te verschaffen in een passende studiesfeer en binnen het kader van een christelijke en eigentijdse opvoeding.


Downloads

Hieronder kan u het volledige collegereglement en het reglement voor de lockers nalezen.